1. Kongre’de güncellenen tüzük

Kongremiz tüzüğümüzde önemli değişiklikler yapmıştır

Giriş:

TİKB, ML’i benimsemiş komünist bir sosyal devrim örgütüdür. Farklı milliyetlerden oluşan Türkiye proletaryasının öncü müfrezesi olarak Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da proleter sosyalist devrimi örgütlemeye çalışır. Türkiye devrimini proleter dünya devriminin bir parçası olarak görür. Bu mücadelenin enternasyonalist karakterine uygun militan bir savaşım yürütür.

TİKB savaşımını kolektif bir bilinç ve iradeyle yürütür. TİKB tüzüğü, bu zorlu mücadelenin temel ilkelerini ortaya koyar. Bu ilkeler, proletaryanın sınıf savaşımının ve sosyalizmin tarihinden, örgütlü mücadele deneyimlerinden süzülüp çıkarılmıştır.

TİKB savaşçıları için tüzük, örgütlü mücadelede uyulması gereken aritmetik bir kurallar yığını değildir. O, tarihsel birikimimiz ve programımız ışığında yürüttüğümüz mücadeleyi sosyalist devrim ve sınıfsız komünist toplum hedefine bağlayan köprüdür. Programla birlikte TİKB’nin omurgasını oluşturan iki temel belgeden biridir.

TİKB tüzüğüne, Leninist demokratik merkeziyetçilik ilkesi yol gösterir. Bu ilkenin devrimci diyalektik kavranışına uygun olarak ne merkeziyetçilik demokrasiden ne de demokrasi merkeziyetçilikten ayrı ele alınır. Bunlar bölünmez bir bütün oluştururlar. Demokratik yönü zayıf ya da sınırlandırılmış bir merkeziyetçilik, parti içinde bürokratizme ve kişi kültüne yol açar. Merkeziyetçilikten arındırılmış bir demokrasi ise küçük burjuva anarşizmi ve liberalizme kaynaklık eder. Her iki yöndeki tek yanlılık da militan proletaryanın sınıf özelliklerine ve tarihsel amaçlarına yabancıdır. TİKB, bu sapmaların her birine eşit ölçüde karşı ve uzlaşmazdır.

TİKB, tüzüğün yorumlanışı ve uygulanması sırasında örgüt içi demokrasinin işletilmesini, örgüt güçlerinin karar süreçlerine katılımları ve inisiyatiflerinin geliştirilmesini esas alır. Bunu bilinçli ve güçlü bir merkeziyetçiliğin zemini olarak görür. Ancak, komünist bir sosyal devrim örgütünde, demokrasinin sınırları ve uygulanma biçimlerinin sınıf mücadelesinin somut koşullarıyla olan bağını da asla akıldan çıkarmaz.

I.BÖLÜM

ÖRGÜTÜN AMAÇ VE İLKELERİ

Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) Marksist-Leninist bir sosyal devrim örgütüdür. Temel amacı, işçi sınıfıyla birlikte insanlığı her türlü baskı, sömürü, eşitsizlik ve ayrımcılıktan kurtaracak olan sınıfsız komünist topluma ulaşmaktır. Örgüt, bilinçli ve sınanmış işçi, emekçi ve aydın kökenli ML öncülerden oluşur.

TİKB bütün faaliyetlerinde, sınıf bilinçli proletaryanın nihai amacını oluşturan sınıfsız komünist topluma ulaşma hedefini göz önünde bulundurarak hareket eder. Mücadelesini bu amaç ışığında yürütür. Asıl amacını oluşturan sınıfsız komünist topluma, işbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel egemenliğini proletarya önderliğinde şiddete dayanan devrimle yıkarak sosyalizmin inşası yoluyla ulaşılacağının bilinciyle hareket eder.

TİKB’nin devrim ve sosyalizm mücadelesinin teorik temeli ve devrimci eylem kılavuzu, işçi sınıfının ideolojisi ve tek bilimsel dünya görüşü olan Marksizm-Leninizm’dir. ML’nin ihtilalci özüne, devrimci diyalektik ve tarihsel materyalist yöntemine ve temel tezlerine aykırı her türlü görüş ve akımla uzlaşmaz ve kesintisiz bir mücadele yürütmeyi ilkesel önemde görür.

TİKB, yakın stratejik hedef olarak önüne partileşme görevini koyar. Leninist bir partinin özsel ve temel unsurlarını içeren, onları ML teorik-tarihsel bir perspektifle geliştirmeyi ve niteliksel bütünlüğe ulaştırmayı hedefleyen bir komünist çekirdektir.

TİKB, “emperyalizm ve proleter devrimleri çağı” olan çağımızda, sermayenin iktidarı yıkılmadığı sürece, faaliyetlerini her koşul altında sürdürebilmenin güvencesi olarak gizlilik temelinde örgütlenmeyi esas alır ve bunu ilkesel bir tutum olarak görür. Bununla birlikte, sınırları sınıf mücadelesinin gelişimine bağlı olarak değişebilen yasal olanaklardan da devrimci bir tarzda sonuna kadar yararlanır.

TİKB, işbirlikçi tekelci burjuvazinin iktidarının ancak şiddete dayanan devrim yoluyla yıkılacağına inanır. Silahlı devrimin zorunluluğunu kabul etmeyen reformist ve parlamentarist her türlü düşünceyi reddeder. TİKB, devrimi, proletaryanın komünist öncü partisinin önderliği altında dövüşen örgütlü ve bilinçli işçi ve emekçi kitlelerin eseri olarak görür. Taktiklerini belirlerken ve faaliyetleri sırasında işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin militanlığını geliştirmeyi esas alır.

TİKB, örgüt programı ve ML’nin devrimci esasları temelinde güçlü bir irade ve eylem birliğiyle sıkı bir disipline sahip olmayı sosyal devrimci karakterinin doğal ve zorunlu bir gereği kabul eder. Leninist demokratik merkeziyetçilik ilkesini benimser. Leninist demokratik merkeziyetçilik gücünü, TİKB kadrolarının bilinçli ve gönüllü tutumlarından alır.

TİKB, proletarya enternasyonalizminin kararlı ve yılmaz bir savunucusudur. Emperyalist burjuvazi ve dünya gericiliğinin uluslararası ölçekte genişleyen saldırılarına proletaryanın enternasyonalist birliğiyle yanıt verir. TİKB, örgütsel açıdan kendini uluslararası komünist hareketin Türkiye’deki kolu olarak görür. ML hareketin bütün dünyada gelişip güçlenmesi için elinden gelen her türlü çabayı harcamayı, dünya proletaryasına ve ezilen insanlığın kurtuluşu davasına karşı temel enternasyonalist görevlerinden biri olarak kabul eder.

TİKB, ML’i, proletaryanın devrim, sosyalizm ve komünizm davasının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağını, bunları her durum ve koşulda tavizsiz savunacağını, hedef ve ideallerini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu ilan eder.

II. BÖLÜM

ÖRGÜT ÜYELİĞİ, ÜYELERİN GÖREVLERİ ve HAKLARI

1) ÜYELİK

TİKB’nin program ve tüzüğünü benimseyen, örgütün hücre veya organlarından birinde fiilen çalışan, örgüt kararlarına uyan ve üyelik aidatını ödeyen herkes TİKB üyesi olabilir. TİKB, kendisini bu Leninist ilkenin klasik yorumuyla sınırlamaz. ‘Öncülüğün kolektifleşmesi, kolektifin öncüleşmesi’ ilkesel yaklaşımından hareketle örgüt içinde öncüleşmeyi ve kolektivizmin işlevsel bir bileşeni haline gelmeyi temel üyelik koşulları arasında görür.

2) ADAY ÜYELİK

Örgüt üyeliğinin ilk aşamasıdır. Üye olabilmenin koşullarına asgari düzeyde sahip olmayı gerektirir. Aday üyelik geçici bir statüdür. Süresi en fazla1 yıldır. Özel durumlarda yetkili organlar tarafından daha kısa tutulabilir. Üyeliğin hakedilip edilmediğini deneme-gözleme amacını taşıyan bu 1 yıllık sürenin sonunda aday ya üyeliğe kabul edilir ya da aday üyeliği geri alınır. Her iki durumda da bunun gerekçeleri -örgütsel güvenlik açısından sakınca doğurmayacak çerçevede- adaya yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeme halinde aday üyenin buna bir üst organ nezdinde yazılı olarak itirazda bulunma hakkı vardır.

3) ÜYELERİN GÖREVLERİ

TİKB üyeleri, aşağıdaki görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Örgütün genel siyasi çizgisinin, temel politika ve taktiklerinin geliştirilmesine aktif olarak katılmak, bunları derinlemesine kavrayarak çalıştıkları alanlarda yaratıcı bir biçimde uygulamak,

b) ML teoriyi eylem kılavuzu olarak kullanmak amacıyla derinlemesine kavramak için sistemli bir çaba göstermek,

c) Komünist militan kişiliğini çok yönlü olarak geliştirmek, komünist gelişme ve mükemmelleşmede bütünselliği ve sürekliliği sağlamak,

d) Gelişen teknolojiye hâkimiyet konusunda sürekli çaba harcamak, bunu kapitalizme karşı çok yönlü mücadelenin bir kaldıracı haline getirmeye çalışmak,

e) ML’i, örgütün çizgisini ve politikalarını her türlü burjuva-gerici saldırıya, revizyonist ve oportünist sapmalara karşı her koşul altında uzlaşmaz bir kararlılıkla savunmak,

f) Örgütün birliğini özenle korumak, örgütsel birliği ve disiplini bozucu tutum ve davranışlardan uzak durmak, örgütsel birliği tehdit eden düşmanca faaliyetlere ve hizipçiliğe karşı uyanık olmak ve uzlaşmaz bir mücadele yürütmek,

g) Tüzüğe uymak ve örgütün bütün kadroları ve organlarının tüzüksel işlerliğe uygun davranmaları konusunda denetleyici olmak, örgütsel disipline uygun hareket etmek, örgütün aldığı kararları ve verdiği görevleri yerine getirmek için var gücüyle çalışmak,

h) Devrim ve komünizm davasının çıkarlarıyla bunun cisimleşmiş ifadesini oluşturan örgütü her şeyin üzerinde tutmak, örgütsel sırları gerektiğinde canı pahasına korumak,

i) Komünist devrimciliğe ve proletaryaya yabancı her türlü burjuva, gerici, küçük burjuva düşünce ve alışkanlıkla uzlaşmaz bir savaş içinde olmak, proleter bir yaşam tarzı sürdürmek, komünizmin ve sınıf bilinçli proletaryanın korkusuzluğunu, özveri ruhunu, kolektivizmini, sadeliğini, alçakgönüllülüğünü, sınıf kinini kuşanmak, siyasal düşünceleri ve eylemiyle olduğu kadar kişiliği ve yaşantısıyla da kitlelere örnek olmak,

k) İşçi ve emekçi kitlelerle sıcak bağlar kurarak onları örgüte, devrim ve sosyalizm mücadelesine kazanmaya çalışmak,

l) Düşünce ve davranışta tutarlı bir proleter enternasyonalist olmak, ırkçılık ve şovenizme, burjuva ve küçük burjuva milliyetçiliğine karşı mücadele etmek,

m) Örgüte, yoldaşlarına, sınıfa ve halka karşı açık ve dürüst olmak, Bolşevik eleştiri ve özeleştiride cesur davranmak,

n) Üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemek, örgütün maddi olanaklarını korumak ve çoğaltmak için elinden gelen çabayı harcamak,

Üyelerden istenen bu görevleri aday üyeler de aynen yerine getirmekle yükümlüdürler.

4) ÜYELERİN HAKLARI

TİKB üyeleri, örgüte ve devrime karşı olan görevlerini yerine getirdikleri sürece, aşağıdaki haklara sahiptirler:

a) Kolektif iradenin geliştirilip büyütülmesi doğrultusuna örgütün politika ve taktiklerinin oluşturulmasına aktif olarak katılmak, görüş ve önerilerini dile getirmek,

b) Bulunduğu organ başta olmak üzere örgütün meşru platformlarında örgütün genel faaliyeti, politika ve taktikleri, MK da dahil yetkili organları hakkındaki eleştirilerini ortaya koymak, soru sormak, açıklama istemek,

c) Gizlilik koşullarının elverdiği sınırlar içinde örgütün bütün organ ve kademeleri için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olmak, kendini veya başkalarını aday gösterebilmek, mevcut adayları eleştirebilmek ve geri çekilmelerini isteyebilmek,

d) Tüm örgüte veya üyelere açık olan örgüt içi yazıları, tartışma ve araştırma metinlerini, genelge ve diğer örgütsel materyalleri okumak, incelemek; bunlara ilişkin düşüncelerini, öneri ve eleştirilerini yetkili organlara iletmek,

e) Örgütün çizgisine ve temel politikalarına, üst organlar veya bulunduğu organın aldığı kararlara aykırı olmamak koşuluyla çalışmaları sırasında karşılaştığı sorunların çözümünde inisiyatif kullanmak,

f) Hakkında bir disiplin cezası verilmeden önce yazılı savunma yapma hakkına sahip olmak, alınan kararlara yetkili üst organlar ve MK, üyelikten atılma durumunda kongre veya konferans nezdinde itirazda bulunabilmek,

g) Gerekçelerini yazılı olarak bildirmek koşuluyla istediği taktirde örgütten ayrılabilmek.

5) ADAY ÜYELERİN HAKLARI

Aday üyeler, üyelerin sahip oldukları haklardan ‘c’ şıkkında sayılan haklarla ‘d’ şıkkındakilerden sadece üyelerin yararlanabileceklerinin dışında kalan diğer bütün haklara sahiptirler.

6) ÜYELİĞE ALINMA

Üyelik koşullarına sahip olan işçi, emekçi ve aydınlar, örgüte üye olabilirler. Sınıf kökeni işçi-emekçi olanlara öncelik tanınır.

Örgüte üyelik süreci, yazılı kişisel başvuru ya da en az iki örgüt üyesinin önerisi üzerine başlar. Başvuru veya öneri, yetkili organlar tarafından gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak anında reddedilmediği taktirde, aday üyelik statüsü kesinleşmiş olur.

Üyeliğe kabul sürecine ilişkin bütün kararlarda, üye almaya yetkili organda üçte iki çoğunluk şartı aranır.

a) Örgüte üyeler tek tek kabul edilir. Koşullu katılma talepleri kesinlikle kabul edilmez,

b) Üye olabilmek için 1 yıllık deneme sürecinden geçilmiş olmalıdır,

c) Üye yapmaya yetkili en alt organ İl Komiteleri’dir (İK). Ancak üyeliğin kesinleşebilmesi için MK’nın onayı şarttır. Aday üyeliklerde bu şart aranmaz,

d) Örgüte katılım, üyelik ve aday üyelik başvuruları, ilişkide bulunulan örgüt hücre ve organlarına yapılır.

III. BÖLÜM

ÖRGÜT İŞLERLİĞİ ve DİSİPLİN

7) İŞLERLİK

Örgütsel işlerliğin temel ilkesi Leninist demokratik merkeziyetçiliktir. TİKB, örgüt içi demokrasiyi kolektivizmi geliştirici yönde uygular. Örgüt içi demokrasinin sınırları ve işleyişi, sınıf mücadelesi koşullarındaki değişmelere, proletarya ve emekçi halk hareketinin açtığı fiili özgürlük alanının genişliğine ve örgütün içinde bulunduğu duruma göre kongre ve konferanslarla, onların çizdiği sınırlar ve tüzük içinde kalmak koşuluyla MK tarafından belirlenir. Bunun dışında hiçbir organ veya örgüt mensubu tarafından keyfi olarak çizilemez, tüzüğe ve örgütün meşru işlerlik düzenine aykırı, örgütün birliğini ve disiplinini zayıflatıcı tarzda yorumlanamaz. Bu tür tutumlar “parti suçu” olarak kabul edilir.

Demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre;

a) -Birey örgüte,

– Alt organlar üst organlara,

– Bütün örgüt MK’ya,

– MK kongre veya konferansa tabidir.

b) TİKB anlayış olarak bütün örgüt organlarının ve görevlilerinin seçimle belirlenmesinden yana olmakla birlikte yasadışı temelde örgütlenmeyi ve sıkı gizliliği zorunlu kılan nedenlerden ötürü seçim yöntemini yalnızca kongre ve konferanslarda MK’nın belirlenmesi sırasında uygular. MK dışında bütün organlar, yukardan aşağıya atama yöntemiyle kurulur,

c) Örgüt organlarında kararlar, görüş alışverişi ve serbest tartışmalar sonucu alınır. Bağlayıcı organ kararı alabilmek için salt çoğunluk yeterlidir. Bağlayıcı herhangi bir karar alınana kadar hiçbir örgüt mensubunun görüşlerini organ içerisinde açıklaması engellenemez ya da sınırlandırılamaz. Fakat çoğunluğun iradesiyle herhangi bir karar alındıktan sonra bu karar, -karşı olanlar da dahil- uygulamakla yükümlü olan herkes tarafından tartışmasız bir biçimde uygulanır,

d) Üst örgüt organlarının kararları alt organlar için bağlayıcıdır,

e) MK başta olmak üzere tüm organlar faaliyetleri hakkında örgüte ve alt organlara düzenli olarak hesap vermekle yükümlüdürler,

g) Tüm yönetici organlar, örgütün çizgisi ve temel politikalarıyla çelişmemek, merkezi örgütlenme ve faaliyetleri zayıflatmamak koşuluyla, kendi alanlarındaki faaliyetleri örgütleyebilirler. Kadro ve taraftarların eğitimi için genelge ve iç yazı çıkarabilir, kurslar düzenleyebilir, yerel yayın çıkarmak da dahil yazılı ve sözlü her türlü devrimci propaganda ve ajitasyon aracını kullanabilir, çeşitli türden eylemler örgütleyebilir, kampanyalar düzenleyebilirler.

8) ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ

TİKB, Bolşevik eleştiri ve özeleştiriyi, komünist gelişme ve mükemmelleşmenin temel itici güçlerinden biri olarak görür. O aynı zamanda örgüt içi yoldaşça denetimin bir aracı, devrime ve örgüte, sınıfa ve halka karşı sorumluluğun bir gereğidir.

Eleştiri ve özeleştirinin Bolşevik bir nitelik taşıması ve arzulanan işlevi yerine getirebilmesi için;

a) Eleştiri ve özeleştiri, örgütün ve yoldaşların komünist niteliklerini geliştirmeyi, komünist militanlık çizgisinde mücadele gücünü ve kapasitesini yükseltmeyi, örgütsel birliği ve disiplinini güçlendirmeyi amaçlamalıdır,

b) Eleştiri ve özeleştiri, ideolojik-siyasi temeller üzerinde yükselmeli, açık ve dürüst olmalıdır. Örgütsel değerlere ve yoldaşların kişiliklerine yönelik düzeysiz saldırılarda bulunmak, gerçekdışı iddia ve iftiralar ileri sürmek, dedikodu yapmak ve arkadan çekiştirmek gibi yöntemler vb. eleştiri ve özeleştiriyi yozlaştırıcı tutumlar olarak mahkum edilir. Bunlar örgütsel sırları açığa çıkaran, örgütün birliğini, temel değerlerini, disiplinini ve yoldaşlık ilişkilerini ciddi boyutlarda tahrip eden sonuçlar doğurduğu taktirde, suçun ağırlığına göre cezalandırılır,

c) Eleştiri ve özeleştiri, örgüt ve organ işlerliliğinin dışında uluorta yapılamaz.

9) DİSİPLİN

TİKB devrim ve sosyalizm kavgasını, burjuvazi ve her türden gericiliğin çok yönlü saldırıları ve imha tehdidi altında yürütmek durumunda olan komünist bir sosyal devrim örgütüdür. Bu yüzden çelik gibi bir disipline sahip olmak zorundadır. TİKB saflarına katılma isteğinin gösterilmesiyle baştan gönüllü olarak kabul edilen bu disiplin, sınıf bilincinin derinliği, kendini devrim ve komünizm davasına adama ruhunun yüksekliği, örgütün çizgisi ve taktiklerinin özünün kavranması ölçüsünde bilinçli bir nitelik kazanır, güçlenir, sağlamlaşır.

TİKB saflarında tek bir disiplin vardır ve bu herkes için aynı ölçüde geçerlidir. Örgüt içindeki sorumluluk düzeyinin yüksekliği, sadece işlenen bir suçun ağırlığını, dolayısıyla verilecek cezayı arttırır.

a) Örgütün çizgisine ve temel politikalarına aykırı görüşlerin propagandasını yapmak, tüzüğü çiğnemek, disiplinsiz davranışlarda bulunmak, örgütsel birliği ve yoldaşlık ilişkilerini sabote edici faaliyetlere girişmek, kariyerizm, dar kısımcılık ve bölgecilik, grupçuluk, çevrecilik ve hizipçilik yapmak, hizipçi faaliyetlerden haberdar olduğu halde bunu örgüte bildirmemek, örgüte karşı açık ve dürüst davranmamak, örgütün prestijini ve olanaklarını kişisel çıkarları için kullanmak, örgütsel sırları deşifre etmek vb. değişik tür ve ağırlıktaki disiplin suçlarının başlıcalarını oluştururlar,

b) Disiplin suçu işleyenler, işledikleri suçun ağırlığına göre; uyarı, görevden alma, belirli bir süre için yönetici görevlere getirilmeme, üyeliğin geçici bir süre askıya alınması, üyelikten çıkarma, örgütten geçici olarak uzaklaştırma veya kesin olarak atılma ile cezalandırılır,

c) ML’e, örgütün çizgisine, temel ilkeleri ve politikalarına karşı savaş açanlar, örgütsel birliği ve disiplini sürekli veya ağır bir biçimde çiğneyenler, ciddi boyutlarda ideolojik veya ahlaki bir suç işleyenler ile hizipçilik yapanlar örgütten kesin olarak atılır,

d) Herhangi bir ceza verilmeden önce, suçlanan kadrodan yazılı savunma yapması istenir,

e) Ceza vermeye yetkili organ, ilgili kadroyu görevlendirmeye yetkili üst organdır,

f) Üyeliğin alınması, örgütten geçici veya kesin ihraç cezaları İK’lar ve onun üstündeki organlar tarafından verilebilir ve ancak MK’nın onayına bağlı olarak yürürlüğe girer,

g) Poliste çözülen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer,

h) Bütün disiplin cezaları, bir üst organ tarafından onaylandıktan sonra kesinleşirler, cezalandırılan kadronun bunlara daha üst organlar nezdinde itiraz hakkı vardır,

i) Üyeler hakkında verilen tüm disiplin cezaları vakit geçirilmeden MK’ya bildirilir,

k) Örgütten geçici olarak uzaklaştırılan kadrolar, kendilerine yeniden güven duyulmasını sağlamaya yetecek bir pratik deneme sürecinden geçtikten sonra ancak İK’lar ve daha üstündeki organların kararıyla tekrar örgüte alınabilirler.

IV. BÖLÜM

ÖRGÜTÜN YAPISI

TİKB, üretim ve yerleşim birimleri esasına göre yukardan aşağıya doğru merkezi hiyerarşik bir yapıda örgütlenir. Temel örgüt birimi hücredir. Örgütün temel yönetici organları ise, Kongre ve Konferanslar, Merkez Komitesi (MK), Bölge Komiteleri (BK) ve İl Komiteleri (İK), alan ve sektör komiteleridir.

A) HÜCRE

Temel örgüt birimidir. Örgütsel faaliyetin yürütüldüğü her alanda, sınıfın ve emekçi kitlelerin bulunduğu her yerde asıl olarak üretim birimleri temelinde gizli olarak kurulur. En az üç, en çok beş üye veya aday üyeden oluşur.

Örgütün disiplini altında faaliyet yürüten sempatizanlar da -eğitim, eylem ve ajitasyon propaganda grupları, semt veya sokak komiteleri vb. olarak- hücre tipinde örgütlenirler.

TİKB, işçi sınıfı içinde örgütlenmeyi esas alır. Bu yüzden fabrika ve işletmelerde örgüt hücrelerinin kurulmasına özel bir önem ve ağırlık verir. Fabrika ve işletme hücreleri örgütün temelini oluşturur. Bu temeli sürekli güçlendirmek ve sağlamlaştırmak, bütün yerel komite ve kadroların temel görevlerinin başında gelir.

Hücre çalışması kolektif bir temelde yürütülür. Federalizme izin verilmez. Bireysel katılım ve sorumluluk, kolektivizmi güçlendirici yönde olmalıdır.

Her hücre, belirlenen periyotlar içerisinde üst organa düzenli yazılı rapor vermekle yükümlüdür.

Örgütün işçi sınıfı ve emekçi kitleler içinde kök salıp onlara önderlik etmesini hücreler sağlar. Hücrenin temel görevleri şunlardır:

a) Örgütün çizgisi ve taktikleri doğrultusunda aktif bir mücadele yürütmek, işçi sınıfı ve emekçi kitle hareketine önderlik etmek,

b) İşçi sınıfı ve emekçi yığınlar içinde sürekli ve sistemli bir propaganda ve ajitasyon faaliyeti yürütmek; onları örgütün çizgisi ve politikaları temelinde eğitmek, örgütlemek, devrimci eylemlere seferber etmek,

c) Sınıf mücadelesinin devrimci pratiğinden kopmaksızın üyelerinin ideolojik-siyasi düzeylerini yükseltmek amacıyla kendi içinde düzenli bir eğitim faaliyeti yürütmek; örgüt çizgisi, temel politika ve taktiklerinin oluşturulması ve olgunlaştırılmasına, stratejik karar süreçlerine aktif olarak katılmak; örgütün çizgisini, politika ve taktiklerini derinlemesine kavramak,

d) Örgütün kararlarına uymak, verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek,

e) Örgütün birliğini ve disiplinini korumak ve pekiştirmek, ajan sızmalarına, örgüt düşmanı faaliyetlere karşı uyanık olmak,

f) ML ve örgüt düşmanı akımlarla savaşmak,

g) Örgütün gelişip güçlenmesi için elinden gelen çabayı harcamak,

B) KONGRE VE KONFERANSLAR

Örgütün en yüksek yönetici organları, kongre ve genel konferanslardır. Aldıkları kararların tüm örgütü bağlayıcılığı, bileşimlerinin belirlenmesi ve toplanma esasları bakımından kongreyle örgüt çapında yapılan genel konferanslar arasında bir fark yoktur. Ancak örgüt programı ve tüzüğün bütünü sadece kongre tarafından değiştirilebilir. Genel örgüt konferansları, program ve tüzükte ancak kısmi değişiklikler yapabilir.

Kongre ve konferanslarda tartışılan ideolojik, teorik ve siyasal konularda azınlıkta kalan görüşlerin çoğunluk haline gelebilme haklarına saygı duyulur. Örgütün eylem birliğini ve disiplinini zayıflatacak bir klikleşme yönelimine dönüşmediği sürece örgütün düşünsel hayatını canlandırıcı bir unsur olarak farklı görüşlerin tartışılabileceği araç ve yöntemler, kongre, konferans ya da MK tarafından belirlenir.

Bunun dışında, iki kongre arasındaki dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde, MK tarafından örgüte danışma-tartışma amacıyla da konferanslar düzenlenebileceği gibi, belirli bir bölge veya il çapında yerel konferanslar da düzenlenebilir. MK tarafından onaylanmadıkları sürece bunların aldıkları kararlar örgütü bağlayıcı bir nitelik taşımaz.

11) KONGRE

Örgütün en üst yönetici organıdır. Program ve tüzüğün tümüyle değiştirilmesi de dahil aldığı bütün kararlar tüm örgütü bağlar. MK’nın asil ve yedek üyelerini seçer. MK faaliyetlerini denetler.

a) Örgüt kongreleri, olağan koşullarda her 3 yılda bir MK’nın çağrısıyla toplanır. Olağanüstü durumlarda MK; kongre tarihini öne alabilir veya mevcut BK ile İK’ların çoğunluğunun da onaylaması koşuluyla en fazla 1 yıl geciktirebilir,

b) Örgüt üyelerinin çoğunluğu ya da mevcut BK ve İK’ların yarısının talebi halinde MK, olağanüstü kongreyi en geç 6 ay içinde toplamakla yükümlüdür. MK’nın bu yükümlülüğü yerine getirmekten kaçınması ya da tüzük dışına çıkarak kongreyi 4 yıldan daha fazla geciktirmeye yönelmesi halinde, mevcut BK ve İK temsilcilerinden oluşan bir Olağanüstü Kongre Hazırlık Komitesi (OKHK) kurulur, MK yetkilerine sahip olan bu organ en geç 6 ay içinde kongreyi toplar,

c) MK’nın bütün asil ve yedek üyeleri kongrenin doğal delegeleridir. Bütün BK ve İK’lar, doğrudan MK’ya bağlı olarak faaliyet yürüten Yazı Kurulu, Osman Yaşar Yoldaşcan Müfrezesi, Merkez Kadın Komisyonu, İşçi Hareketi ve Sendikalar Bürosu, Yurtdışı Komitesi ve Genç Komünarlar MK’sı, kendi içlerinde belirleyecekleri en az ikişer delege ile temsil edilirler.

Bunların dışında kalan kongre delegelerinin hangi ölçütler temelinde, nasıl belirlenecekleri, BK’leri ve İK’larla diğer merkezi organların görüş ve önerileri doğrultusunda MK tarafından saptanır. Örgüt iradesinin olabildiğince tam yansıması için, bu saptama sırasında, olabildiğince geniş bir katılımın sağlanması esas alınır, belli başlı bütün faaliyet alanlarının mümkün olan en geniş temsilinin sağlanması gözetilir,

d) Kongrenin gündemi, en geç 2 ay öncesinden ilgili organ ve delegelere iletilir. Bunun dışında MK, gizlilik koşullarının elverdiği ölçüde ve kongrenin güvenliğini ön planda tutarak, kongrede ele alınacak başlıca ideolojik, siyasi ve örgütsel konularda tüm örgütün önceden düşünsel hazırlığını sağlamanın uygun biçim ve yöntemlerini bulmak ve uygulamakla yükümlüdür,

e) Kongrenin açılabilmesi için, belirlenen toplam delege sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılımı şarttır. Bu asgari koşul yerine geldikten sonra, katılanların çoğunluğunun oyu karar alabilmek için yeterlidir.

Karar oylamaları ve seçimler, açık oy açık sayım esasına göre yapılır.

f) Cezaevlerinde tutsak bulunan üyeler, özel ve istisnai durumlar dışında, kongre delegesi olarak seçilemez, delegelik haklarından yararlanamaz.

12) MERKEZİ KONFERANSLAR

Kongreden sonra gelen en üst yönetici örgüt organıdır. Program ve tüzüğün tümüyle değiştirilmesi dışında, MK seçimi de dahil kongrenin diğer bütün yetkilerine sahiptir.

İki kongre arasındaki dönemde ihtiyaç duyulması halinde (tekil veya önem kazanan programatik-temel taktik bir sorunun karara bağlanması, sınıf mücadelesinin gelişim seyri veya örgüt yaşamında olağanüstü bir durumun ortaya çıkması, dönemsel politika ve taktiklerin daha derinlemesine kavranışının sağlanması vb. durumlarda) MK tarafından toplantıya çağrılır.

Kongrelerin düzenlenmesine ilişkin olarak II. maddenin c, d, e ve f şıklarında belirtilen esaslar konferanslar için de geçerlidir.

13) MERKEZ KOMİTESİ (MK)

İki kongre veya merkezi konferanslar arasındaki dönemde örgütün en yüksek yönetici organıdır. Kongre veya merkezi konferans tarafından seçilir ve onlara karşı sorumludur.

MK’nın asil ve yedek üye sayısı, örgütün gelişme düzeyi ve ihtiyaçları gözetilerek kongre veya merkezi konferanslar tarafından belirlenir.

MK üyeleri hakkında organdan çıkarma, örgütten geçici veya kesin ihraç cezalarının verilebilmesi için yapılacak oylamalar dışında yedek üyelerin MK içinde oy hakları yoktur. Bunun dışında MK üyelerinin diğer bütün haklarına sahiplerdir.

Asil üyelerin sayısında herhangi bir nedenle azalma olduğunda, yerlerini yedek üyeler alır.

Merkez Komitesi, kendi içinde görev bölüşümü yapar.

Merkez Komitesi;

a) Kongre ve konferanslar arasındaki dönemde örgüte ideolojik, siyasi, örgütsel ve pratik önderlik yapar; örgütün genel çizgisi, kongre ve konferans kararları doğrultusunda tüm örgütü yönetir.

BK ve İK’ları atar veya görevden alabilir; örgütsel faaliyetin daha etkin yürütülebilmesi için gerekli gördüğü her türlü örgütsel önlemi ve kararı alır; kendisine bağlı merkezi organ ve birimler kurar, özel görevliler tayin edebilir,

Yasadışı ve yasal tüm merkezi yayın organlarının çıkarılması ve yönetiminden sorumludur,

Örgüt içinde ve organlar arasında çıkan sorunları inceler ve çözüme bağlar; üyeler hakkında verilen disiplin cezalarının onay ve itiraz merciidir,

Örgütü dışa karşı temsil eder, ulusal ve uluslararası düzeyde örgütü bağlayıcı nitelikte merkezi ilişkiler kurmaya yetkili tek organdır,

Örgütün askeri-teknik olanaklarını ve maliyesini idare eder,

b) Olağan ve olağanüstü kongre ve konferanslar dışında gerek gördüğü taktirde genel ve yerel konferanslar, üye aday üye ve ileri militanlar toplantıları vb. düzenler; kadroların ideolojik-siyasi düzeylerini yükseltmek, örgütün politika ve taktiklerini kavratmak amacıyla örgüt içi kampanyalar düzenler, genel tartışma açar, parti okulları, kurs ve seminerler düzenler,

c) Merkezi örgütsel faaliyetleri daha yetkin hale getirmek amacıyla gerek ve ihtiyaç duyduğu alanlarda doğrudan doğruya kendisine bağlı özel uzmanlık birimleri ve organlar kurar.

Merkez Yazı Kurulu, İşçi Hareketi ve Sendikalar Bürosu, Merkezi Askeri Komite, Merkez Kadın Komisyonu, OYY Matbaası vb. bunların başlıcalarıdır.

MK’ya bağlı merkezi komite ve organlar, MK’nın kendilerine tanıdığı yetki ve çizdiği sınırlar içinde kendi alanlarında MK adına görev yaparlar,

d) MK, özel ve olağanüstü durumlar dışında, koşulların ve güvenliğin elverdiği ölçüde her 6 ayda bir BK, İK, Merkez Yazı Kurulu, İşçi Hareketi ve Sendikalar Bürosu, Merkezi Askeri Komite ve Merkez Kadın Komisyonu temsilcileriyle birlikte örgütün genel durumu ve faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantılar düzenlemeye çalışır,

e) Bağlı ve alt organlar, faaliyetleri hakkında en fazla her 3 ayda bir MK’ya geniş ve ayrıntılı yazılı rapor vermek zorundadırlar. Bu düzenli raporların dışında MK gerek duyduğu hallerde her organ veya kadrodan yazılı veya sözlü rapor ve açıklama isteyebilir,

f) MK her yılın sonunda kendi faaliyetleri, örgütün genel durumu, hedef ve yönelimleri hakkında tüm üyelere ve örgüte mutlaka yazılı hesap verir,

g) MK’nın asil ve yedek üyelerinin tümünün katledilmesi ya da tutsak düşmesi halinde, 6 ay içinde olağanüstü konferans toplama koşuluyla, BK ve İK düzeyindeki organlar geçici olarak kendi içlerinden bir MK seçerler,

h) Tutsak düşen MK üyelerinin organ üyelikleri, hapishanede askıya alınır. Seçildikten sonraki Kongre ya da Genel Konferans’tan önce özgür kaldıkları durumda görevlerine devam ederler. Yedekleriyle birlikte MK üyelerinin çoğunluğu tutsak düşerse, MK seçimi gündemli konferansa gidilir. Poliste çözülenlerin organ ve örgüt üyelikleri ise kendiliğinden düşer.

Bunun dışında, hizipçilik başta olmak üzere örgüte ve onun temel değerlerine karşı ağır bir suç işleyen MK üyeleri hakkında organdan çıkarma, örgüt üyeliğinin geri alınması, örgütten geçici ya da kesin ihraç cezaları ancak MK’nın diğer asil ve yedek üyelerinin 2/3′nin oyuyla verilebilir ve bu karar yazılı olarak bütün üyelere duyurulur.

MK içinde 2/3 çoğunluk sağlanamadığı taktirde, MK toplam üye sayısının 1/3′nin talebi halinde sorun yazılı olarak bütün üyelere açılır ve üye salt çoğunluğunun kararı doğrultusunda çözüme bağlanır.

MK’nın asil ve yedek üyelerinin, haklarında verilen tüm disiplin cezalarına karşı kongre ve konferansa itiraz hakları vardır,

ı) MK, faaliyetlerini, kendisinin hazırlayacağı bir iç tüzük çerçevesinde yürütür.

14) BÖLGE KOMİTELERİ (BK)

Örgüt hiyerarşisinde MK’dan sonra gelen yönetici organlardır. Siyasi ve coğrafi özellikleri bakımından birbirine yakın bölgelerde kurulur.

Kürdistan Seksiyonu, diğer BK’lardan daha geniş yetkilere sahip özel tipte bir BK’dır. Onun özerkliğinin sınırları ve yetkileri ayrıca belirlenir.

Bölge Komiteleri, MK tarafından atama yoluyla kurulur. Yalnızca üyelerden oluşur. Kendi bölgelerindeki örgütsel faaliyetin MK’nın karar ve direktifleri doğrultusunda yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur. Örgütün merkezi politika ve kararlarını sorumlu olduğu bölgenin somut koşullarına yaratıcı bir tarzda uyarlama ve uygulama inisiyatifine sahiptir. Bu anlamda;

a) Kendisine bağlı İK’ların tümüyle veya kısmen değiştirilmesini MK’ya teklif eder, MK’nın onayını almak koşuluyla yeni İK’lar ve başka yönetici organlar kurar, bölge içinde kadro kaydırmaları yapabilir, gecikilmesinde sakınca bulunulan hallerde MK’yı en seri şekilde bilgilendirmek ve onayını almak koşuluyla her türlü örgütsel önlemi alır,

b) Olağan koşullarda ve özel durumlar dışında kendisine bağlı İK’ları ve altındaki organlarla MK arasındaki ilişkilere aracılık eder,

c) Bölgesel yayınlar çıkarabilir, askeri ve teknik birimler kurabilir, MK’nın onayını almak koşuluyla bölgesel konferanslar düzenleyebilir, parti okulları vb. açabilir,

d) BK’lar, İK’lar tarafından verilen üyeliğe alma kararı ile üyeler hakkındaki disiplin cezaları konusunda ilk onay veya itiraz mercileridir.

15) İL KOMİTELERİ (İK)

İllerdeki örgütsel faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu yönetici organlardır. MK ve BK’ya bağlı olarak çalışırlar.

MK tarafından atanır. Üyelerden oluşur. Ancak örgütsel faaliyetin henüz çok fazla gelişmemiş olduğu küçük illerde aday üyeler de İK’da yer alabilirler.

Sorumlu oldukları ilin sınırları içinde, örgütün çizgisine ve politikalarına, MK ve BK’nın karar ve direktiflerine aykırı olmamak koşuluyla örgütsel faaliyetleri gerekli gördüğü biçimlerde düzenler ve yönetir.

16) GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ

TİKB gençlik içinde Genç Komünarlar (GK) aracılığıyla örgütlenir.

GK, örgütsel bakımdan bağımsız, ancak ideolojik-siyasi bakımdan TİKB’ye bağlı bir örgütlenmedir. TİKB MK, GK’nın faaliyetlerini GK MK’da yer alan temsilcileri aracılığıyla yönlendirir.

Bu yönlendirme ve koordinasyonun illerde en etkili ve sağlıklı biçimde nasıl sağlanacağı, TİKB MK’nın öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda GK MK tarafından çözümlenir.

17) ASKERİ ÖRGÜTLENME VE MÜFREZELER

Proleter devrimci bir sosyal devrim örgütü olarak TİKB, işçi sınıfının siyasal kurmayı olduğu kadar militan savaşçı öncü müfrezesidir. Öncü parti ve silahlı devrim anlayışının doğal bir sonucu ve gereği olarak TİKB, örgütün, sınıfın ve emekçi yığınların askeri yönden de örgütlenmesine özel bir önem verir. Bu amaçla askeri birimler kurar.

MK, BK ve İK’lara bağlı olarak faaliyet yürüten bu askeri birimler, “müfreze” olarak adlandırılır ve her müfreze örgütün ve proletaryanın şehitlerinin isimleri ile anılır. Doğrudan doğruya MK’ya bağlı olarak faaliyet yürüten en yetkin müfreze, “Osman Yaşar Yoldaşcan Müfrezesi” (OYY) adını taşır. MK’ya bağlı merkezi bir askeri komite veya komisyon kurulana kadar onun işlevlerini OYY Müfrezesi yerine getirir.

Askeri örgütlenme ve müfrezelerin yapısı, işlevleri, görev ve hakları ve disiplin esasları ayrı bir askeri tüzükle belirlenir.

18) HAPİSHANELER

Yönetici kadroların organ üyelikleri ve bundan kaynaklanan hakları askıya alınır. Örgüt üyeliği ve aday üyelikten kaynaklanan hakları ise, poliste direnmiş olmaları koşuluyla ve tüzükte açıkça belirtilen sınırlamalar dışında devam eder.

Poliste çözülenlerin üyelikleri ve diğer bütün hakları kendiliğinden düşer.

Hapishanelerdeki tutsak üye, aday üye ve taraftarların ideolojik, siyasi, örgütsel ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanmasından asıl olarak cezaevinin bulunduğu ilin bağlı olduğu İK sorumludur.

Tutsak düşen tüm TİKB kadro ve taraftarlarının temel görevleri şunlardır:

a) Burjuvazi ve faşizmin, komünist ilke ve değerlerimize, devrimci siyasal kimliğe ve kişiliğe yönelik saldırı ve yaptırımlarına karşı direnmek,

b) Bulunulan alanın sınırlılıklarına kapılmadan çok yönlü komünist gelişme ve örgütün ihtiyaçları doğrultusunda disiplinli ve devrimci yaşam sürdürmek,

c) Devrimci özgürlük eylemleri gerçekleştirmemin olanaklarını araştırıp zorlamak.

19) YURTDIŞI ÖRGÜTLENMESİ

Yurtdışı örgütlenmesi, TİKB’nin bir parçası ve koludur.

Üretimin dünya çapında toplumsallaşmasının ulaştığı düzey yanında farklı ülkelerin proleterleri ve emekçi halklar arasındaki ilişki ve etkileşim olanaklarındaki artış dikkate alınarak, yurtdışı örgütlenmesi günümüzde artık salt bir “cephe gerisi” olarak görülmez. Yurtdışı faaliyeti sadece “lojistik destek” sınırları içinde kalamaz.

MK’nın çizdiği sınırlar içinde hareket etmek koşuluyla yurtdışı örgütlenmesinin başlıca görevleri şunlardır:

a) Yurtdışında bulunan Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen işçiler ile politik sürgünleri, örgütün çizgisi ve temel politikaları doğrultusunda yüzleri ülke devrimine dönük olarak örgütlemek,

b) Bulundukları ülkelerdeki proletaryanın sınıf mücadelesine aktif bir biçimde katılmalarını sağlamak,

c) Örgütü uluslararası planda tanıtmak, ML temelde enternasyonalist ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

d) Örgüte etkin bir lojistik destek sağlamak, ülkedeki mücadeleyi kadrosal, mali ve teknik yönlerden vargücüyle desteklemek,

Yurtdışı örgütlenmesi bütün ülkelerdeki faaliyetlerin örgütlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu bir “Yurtdışı komitesi”nin (YDK) yönetimi altında çalışma yürütür.

YDK, TİKB MK tarafından atanır.

Örgüt güçlerinin bulunduğu her ülkede, YDK’ya bağlı olarak çalışan ve o ülkedeki örgütsel faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu birer “Ülke Komitesi” (ÜK) oluşturulur. ÜK’lar, YDK’nın önerdiği adaylar içinden MK tarafından belirlenir.

ÜK’ların altında gerek görülen komite ve organları YDK ve ÜK’lar birlikte kurarlar.

Mücadelenin koşullarındaki büyük farklılıklardan dolayı örgütün kadro politikası, üyelik ve aday üyelik ölçüleri yurtdışı için daha sıkı bir biçimde uygulanır. Yurtdışında yetişen ve örgütlenen kadrolar, ülkeye çekilerek en az 1 yıl süreyle sınanmadıkça üye yapılmazlar. Yurtdışında yetişen ve örgütlenen kadroları üye yapma yetkisi sadece MK’ya aittir. Aday üyelikte deneme süresi, yurtdışı için 2 yıldır. Yurtdışında aday üyeliğe kabul yetkisine, MK’nın onayını almak koşuluyla, sadece YK sahiptir. Yurtdışı örgütlenmesinde “ileri sempatizan”lık, herhangi bir taraftarlık ilişkisinden farklı olarak, ülkedeki aday üyelik statüsüne benzer bir örgütsel konumu ifade eder.

20) ÇEVRE ÖRGÜTLER

TİKB, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin bulundukları her yerde, örgütün çizgisini, amaç ve politikalarını ve disiplinini benimseme düzeyleri, dolayısıyla örgüte yakınlık-uzaklık dereceleri farklı olan çeşitli tipte çevresel örgütlenmeler kurar. Bunlar, örgütün politika ve taktiklerini emekçi kitlelerin derinliklerine doğru taşımanın araçları oldukları kadar örgüte kadro adayları yetiştirilen fidelik işlevini görürler. Örgütü çevreleyen bu örgütler ağının örgüte en yakın halkasında bulunan ve tümüyle TİKB taraftarlarından oluşanlar örgüt güçleri olarak kabul edilirler.

21) MALİ KAYNAKLAR

TİKB’nin mali kaynakları, üye aidatları, bağışlar, kamulaştırma ve örgütün ideolojik-siyasi kimliğine aykırı olmayan yollarla elde edilen gelirlerden oluşur. Örgüt hazinesinin yönetimi ve denetimi MK’nın yetkisindedir. Üyelik aidatlarının miktarını ve örgüt gelirlerinin hangi organlar tarafından nasıl kullanılabileceğinin esaslarını MK belirler. Bütün organ ve hücreler, gelirleri ve giderleri hakkında üst organlara düzenli olarak rapor ve hesap vermekle yükümlüdürler. MK da örgütün mali durumu hakkında Kongre ve Konferanslara hesap vermenin dışında, BK ve İK’lara bilgi verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir