Yurtdışı Konferansı için hazırlık..

“Üç kurultay, üç yayın” hamlesinin adımlarından birisini Yurtdışı Konferansı oluşturacaktır

Yoldaşlar,

Ağustos-Ekim arası dönemde yaşama geçirmeyi ‘stratejik görev’ olarak gördüğümüz adımları, “Üç kurultay, üç yayın” sloganıyla formüle ediyoruz.

Bu adımlardan birini de Yurtdışı Konferansı oluşturacaktır.

AMAÇ-MİSYON

Yurtdışı Konferansı ile;

 1. Yurtdışı çalışmamızın bugüne kadarki gelişim seyrinin değerlendirilmesi yapılacak;
 2. Yurtdışı çalışmamızın bundan sonraki stratejik hedef ve yönelimleri, bunun için izlenmesi gereken temel politika ve taktikler, çalışmalarda ve kadro değerlendirmelerinde yol gösterecek ölçü ve kurallar ortaya konulacaktır.

Daha üst örgüt platformlarının yurtdışı çalışmasının bundan sonraki seyri ve yönlendirilmesine ilişkin olarak daha sağlıklı kararlar alabilmesinin altyapısını oluşturacak veri ve değerlendirmelerin ortaya konulması, Yurtdışı Konferansımızdan beklenen diğer bir temel işlevdir.

DELEGELİK ÖLÇÜTLERİ

Konferans bileşimi, Yurtdışı Konferansının kendisinden beklenen bu temel işlevleri layıkıyla yerine getirebilecek bir delegasyon oluşumunu esas alacaktır. Bu anlayıştan hareketle, delegelerin belirlenmesinde şu üç temel kıstas gözetilecektir:

 1. Yurtdışında örgütlü faaliyetimizin sürdüğü bütün ülkelerin ve farklı faaliyet alanlarının eksiksiz ve güçlü bir temsiliyeti. Bu yaklaşım, değerlendirme ve karar alma süreçlerinde olabildiğince geniş bir demokratik katılımın sağlanması anlayışımızın doğal bir sonucudur.
 2. Ülke ve alanların temsiliyeti sorunun salt biçimsel / sayısal bir yaklaşımla düşünülmeyip, örgütsel birikim ve deneyimin, kolektif aklın ve potansiyellerin en üst düzeyde temsiliyetinin sağlanması. Bu yaklaşımdan hareketle, ülke temsilcilerinin yanı sıra farklı konularda birikim ve potansiyel sahibi temel kadro ve kadro adaylarının da konferansa delege olarak katılmaları esas alınacaktır. Bu yaklaşımı tersten ifade edecek olursak, Konferansa sadece katılmış olmanın dışında fazla bir katkı sunamayacakları açık olan yoldaşların sırf ‘alınmamaları’, ‘kırılmamaları’ ya da sadece ‘onore edilmeleri’ düşüncesiyle delege yapılmaları yoluna gidilmeyecektir.
 3. Konferans, yurtdışı çalışmamızın bugüne kadarki seyrinin değerlendirilmesinin dışında asıl olarak bundan sonra izlenmesi gereken örgütsel strateji ve politikalar üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu anlamda Konferans, ‘dünü değil yarını’ esas alacaktır. ‘Dünü değil yarını esas alan’ yaklaşım, konferans delegelerinin belirlenmesi sırasında da yol gösterici olacaktır. Bu anlamda konferans bileşiminin, geçmişteki hizmet ve emekleri ne olursa olsun örgütün geleceğinin inşasında yeralma iddia ve kararlılığı zayıflamış ‘yorgunlar topluluğu’ndan oluşmasına meydan verilmeyecektir.

Konferans delegeleri bu temel ölçüler ışığında -ülke komitelerinin ve temel kadroların görüş ve önerileri de alınarak-, YDK tarafından belirlenecektir.

GÜNDEM

Konferansın nihai gündemi, açılış oturumunda Konferansın kendisi tarafından belirlenip kesinleştirilecektir. Fakat hazırlıklar anahatlarıyla şu gündem taslağına uygun olarak yapılmalıdır:

 1. Günümüz dünyasında yurtdışı çalışmasının misyonu nedir, ne olmalıdır?
 2. Yurtdışı çalışmasının misyonu ışığında X’in bugüne kadarki yurtdışı faaliyetinin değerlendirilmesi
 3. Bundan sonra izlenmesi gereken çizgi, hedef ve yönelimler kapsamında:
 1. Yurtdışında nasıl bir örgütlenme stratejisi izlemeliyiz? Öncelik ve ağırlık verilmesi gereken ülkeler ve faaliyet alanları neler olmalı?
 2. Kitle çalışmasının esasları, temel araç ve yöntemleri neler olmalı? Bu kapsamda bundan sonra nasıl bir dernek politikası, yayın politikası, gençlik ve kadın politikaları, vd. izlenmeli?
 3. Küreselleşme karşıtı hareket ve onun içinde yer alan değişik güçlerle ilişkilerde hangi perspektiflerle hareket edilmeli, nasıl bir politika izlenmeli? Bu kapsamda, bulunulan ülkelerdeki yerel güçlerle ve uluslararası plandaki farklı parti ve örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesi açısından atılması gereken örgütsel-pratik adımlar neler olmalı?
 4. Yurtdışında nasıl bir kadrolaşma çizgisi izlenmeli? Kadro değerlendirmelerinin temel ölçütleri neler olmalı? Kadrolaşma sürecinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar ve uygulanması gereken yöntem ve araçlar neler olmalı?
 5. Örgütü mali, teknik ve lojistik yönlerden gerektiği gibi sahiplenip destekleyebilmek amacıyla hangi adımlar atılmalı, kaynak temini ve yatırımlar konusunda hangi ilkeler ışığında nasıl bir politika izlenmeli?
 6. Yurtdışı çalışmasının politik, örgütsel, kadrosal ve mali yönlerden önümüzdeki asgari 5 yıllık sürede başarması gereken kısa ve orta vadeli hedefler neler olmalı?

YAZILI HAZIRLIK ESASTIR

Genel başlıklar halinde işaret edilen bu ve çevreleyen konularda konferansa kesinlikle hazırlıklı gelinmeli ve bu hazırlık aslolarak YAZILI olmalıdır. Daha önce yapılan kadro eğitim toplantılarında yaygın bir tutum olarak görülen hazırlıksız gelme, toplantıda düşünmeye başlama ya da kendinden önce dile getirilen görüşler üzerine görüş inşa etme gibi tutumların konferans delegeliği onuru ve sorumluluğu ile bağdaşmayacağı unutulmamalıdır.

Konferans gündeminde yer alan her konu, konferans tarafından yeterli bulunana kadar tartışılacaktır. Tartışmalar sonunda ortaya çıkacak ortak görüş ve değerlendirmeler, ‘Konferans Kararları’ haline de dönüştürülerek bir sonuca bağlanacaktır.

Konferansın nihai gündemi gibi konferans sürecinde uygulanacak kurallar, işleyiş ve yöntem sorunları da yine ilk oturumda konferans iradesi tarafından kesinleştirilecektir.

Konferansın zamanı ve yeri güvenlik nedeniyle YDK tarafından her delegeye sözlü olarak ayrıca iletilecektir.

TİKB MK

15 Temmuz 2004

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir